Čvc-24th-2018

Provozní dokumentace

Podle § 4 nař. vl. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Každé zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací – soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci (návody od výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení), záznamy o kontrolách a revizích atd. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Pokud není k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců.

 

Čvn-8th-2018

Škola smyku

Škola smyku je velmi důležitá, naučte se zvládat krizové situace s naprostým přehledem

Kurz bezpečné jízdy, který vám ukáže, jaké riziko na vás může čekat během deště, mlhy a sněhu. Tedy jinak řečeno problémů, které nás nemusí nutně provázet jen během podzimních a zimních měsíců, ale třeba i na začátku jara. Autodrom Brno nebo autodrom Most nabízí špičkové podmínky, na kterých se budete učit s těmi nejlepšími. Platí přeci, že žádný učený z nebe nespadl, na tuzemských silničních komunikacích dokonce dvojnásob! Škola smyku proto není vůbec od věci…

Na stránkách www.smykem.cz najdete kompletní přehled autodromů v České republice.

Dopravní nehody si nevybírají, zkušený řidič jim ale dokáže dobře vzdorovat

Někdy stačí jen málo a auto dostane smyk, který může skončit opravdu katastrofálně. Pokud dostane zadní náprava jen malý direkt, řidič může zpanikařit a unáhlit se ve svém dalším rozhodování. Bouračka s ošklivými následky bohužel číhá už za dveřmi. Díky škole driftu se ale naučíte vzdorovat krizovým situacím a vybruslíte ze všeho doslova beze ztráty kytičky.

Škola smyku se sestává z vlastní praktické a teoretické části, její cena rozhodně není tak vysoká, abyste si ji nemohli dovolit. V teoretické části, která trvá podle potřeby jednu až dvě hodiny, se studentům promítne několik krátkých filmů a připomenou se základy fyziky. Pokud jste měli z fyziky čtyřku, je třeba dávat dobrý pozor – tady se hodnotí praktické využití znalostí, a ne maturitní vysvědčení. Škola smyku Brno je přeci hlavně o tom, aby vám pomohla stát se lepším řidičem, nikdo vám nebude psát červené puntíky a hrozit propadnutím! Říkají vám něco reakční dráhy nebo vliv nákladu v kufru na jízdní vlastnosti osobního auta? Všechno hraje svou roli a někdy jde i o zdraví, nezdráhejte se dobře připravit. Vždyť nenadálé situace nechodí po horách, ale po lidech.

Po absolvování teoretické části se přistoupí k praktickému výcviku, ten trvá nejméně tři hodiny, opět podle potřeby. Škola smyku Most naučí jezdit v horších klimatických podmínkách. Extrémní situace je lepší nacvičit, poté vám jen sepne vzpomínka a rázem vše bravurně zvládnete. A nezapomeňte na základní premisu – těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Možná se napoprvé zaleknete, možná nepůjde vše podle představ, ale ve škole smyku se zkušenými lektory je to opravdu jen a jen trénink. Navíc, proč vše nepojmout jako malou show? Vezměte s sebou i celou rodinu, zvláště syn se jistě pokochá jízdními vlastnostmi řady různých vozů a bude jejich řidičům fandit, aby vše v pořádku zvládli.

Kvě-23rd-2018

Jízda v odstavném pruhu

Pokud se na silnici tvoří stojící kolony vozidel, mohu pro průjezd k nejbližšímu výjezdu užít odstavný pruh. Tento postup sice není v pravidlech výslovně uveden, ale není ani zakázán. Opuštěním jízdních pruhů vlastně vyjíždím na místo, ležící mimo pozemní komunikaci, což je dle pravidel možné a na začátku odbočovacího pruhu na silnici opět najedu. Navíc tím, že opustím zaplněnou komunikaci, pomohu řešení dopravní situace.

NE, NE – chybně !

Odstavný pruh (zpevněná krajnice) slouží jen pro odstavení nepojízdného vozidla. Jízda v něm je nepřípustná!

Dub-23rd-2018

Dokumentace BOZP a PO

Velmi často se setkáváme s tím, že je firemní dokumentace týkající se BOZP a PO velmi podceňována a velká část zaměstnavatelů netuší, že jsou při naplnění podmínek podle Zákoníku práce a zákona o požární ochraně povinni zpracovat, vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci, která slouží k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v podniku.

Základní dokumentace BOZP je povinná bez ohledu na velikost podniku. Často i majiteli malé společnosti může tento úkol připravit mnoho starostí. Zaměstnavatelé mají několik možností jakým způsobem si potřebnou dokumentaci zajistit. Mají-li k tomu potřebné znalosti, mohou si dokumentaci zpracovat sami, popřípadě tím pověřit odborně způsobilou osobu, kterou zaměstnávají. Pro mnohé společnosti je ale výrazně komfortnější využít možnost ke kompletnímu zpracování a vedení dokumentace externí společnosti zabývající se problematikou BOZP a PO.

Dub-3rd-2018

Přednost zprava, když je tam jednosměrka

Pokud pojedu přes neoznačenou křižovatku (bez značek upravujících přednost) a silnice vpravo bude jednosměrná v mém směru, nemusím dávat přednost zprava, neboť zprava nikdo vyjet nemůže.

Řešení: Zásadní chyba! Povinnost dávat přednost v jízdě není stanovením jednosměrného provozu nijak dotčena! V pravidlech provozu je řada situací, kdy předcházení kolizním situacím leží na bedrech více řidičů současně. Porušovat pravidla provozu s tím, že ostatní své povinnosti dodrží a tak se nemůže nic stát, je nepřijatelné!

Bře-23rd-2018

Provozní dokumentace

Podle § 4 nař. vl. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací – soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci (návody od výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení), záznamy o kontrolách a revizích atd. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Pokud není k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců.

Bře-11th-2018

Traumatologický plán

Podle § 102 odst. 6 ZP je zaměstnavatel povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako je například přivolání rychlé záchranné služby nebo poskytnutí první pomoci. Na každém pracovišti musí být jmenován zaměstnanec, který bude za zdolání mimořádné události odpovědný.

Úno-21st-2018

Roční prověrky BOZP

Co v praxi znamená, provést prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci všech pracovišť a zařízení? Přesný obsah prověrky není nikde specifikován. Cílem ročních prověrek BOZP je provést komplexní kontrolu dodržování povinností, plynoucích z právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to včetně vnitřních předpisů společnosti, v rámci všech pracovišť společnosti.

S ohledem na druh činnosti zaměstnavatele je patrné, že v rámci roční prověrky je nutno prověřit soulad skutečného stavu pracovišť a zařízení, s velkou spoustou právních, ale i jiných předpisů BOZP. Délka bezpečnostní prohlídky je závislá zejména na velikosti firmy. Vzhledem k tomu, že při roční prověrce je nutno prověřit soulad pracovišť a zařízení se všemi relevantními předpisy BOZP, je nutno na prověrku vyhradit opravdu dostatek času. Kolik? To záleží o zejména od velikosti a různorodosti pracovišť a zařízení. Řádově lze říci, že v malé firmě nezabere více než hodinu. Jedná-li se ale o výrobní činnost se stroji a technologiemi, může být strávený čas výrazně delší.

Kdo roční prověrku provádí?

Nejvhodnější a většinou ekonomicky nejvýhodnější se jeví požádat o pomoc externího zaměstnance, nejlépe právě odborně způsobilou osobu v BOZP, aby se prověrky účastnila. Opět zde platí, že člověk neznalý pracovního prostředí vidí zcela jiné nedostatky, než osoby, které se v prostředí denně pohybují.

Výstup roční prověrky BOZP

Výstupem roční prověrky BOZP, ostatně jako každé jiné kontroly na úseku BOZP, by měl být vypracovaný zápis – protokol chcete-li. Ten musí kromě základních formálních náležitostí obsahovat zejména záznam všech zjištěných skutečností a nedostatků. Vhodné je rovněž uvádět navržená opatření. Návrh opatření již nemusí provádět komise, která prověrku provedla, nýbrž i jiné osoby, dle svého profesně – odborného zaměření.

Ke každému zjištěnému nedostatku musí existovat způsob jeho řešení, popř. i odstranění. Z nedostatků vyplývají nebezpečí, potažmo rizika, která mohou být zdrojem ohrožení osob na pracovištích. Tato je nutno hodnotit a posoudit a řídit v režimu procesu „řízení rizik“. Protokol je nutno předat všem osobám, kterým z něj plynou povinnosti a dále těm osobám, které si z něj mohou vzít ponaučení – což jsou zejména vedoucí zaměstnanci.bozpskoleni.cz.